Toimintasuunnitelma 2020

TEHYN KANGASALAN SEUDUN AMMATTIOSASTO 356 RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Ammattiosasto 356 ry:n toiminta-alueena on Kangasala ja Pälkäne.
Ammattiosaston toiminta on jäsentensä tavoitteista lähtevää ja sitä ohjaavat Tehyn säännöt ja päätökset.
Ammattiosastojen hallituksen toimintakausi on kolmivuotinen, joista vuosi 2020 on ensimmäinen.

Ammattiosaston tavoite on ylläpitää vaikuttamista paikallisiin päättäjiin ja olemme verkostoituneet Pirkanmaan alueen ja muiden ammattiosastojen kanssa.
Yhteyttä pidetään myös Tehyn alue- ja keskustoimistoon sekä toisiin järjestöihin.

Ammattiosaston toiminta painottuu taloudelliseen ja ammatilliseen edunvalvontaan.
Sen pyrkimys on valvoa ja parantaa palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Rakentavaa yhteistyötä työnantajan kanssa tullaan jatkossakin kehittämään. Osaavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyyden takaamiseksi ammattiosasto pyrkii vaikuttamaan työnantajaan niin, että työyhteisö koetaan vetovoimaisena ja työntekijää arvostavana.

Nykyiset jäsenensä ammattiosasto pyrkii säilyttämään ja saamaan uusiksi jäsenikseen omalta toiminta-alueeltaan kaikki terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet henkilöt ja erityisesti uuden hoitohenkilöstön. Uusille jäsenille lähetetään liittymispaketti. Yhdysjäsentoiminta tukee työpaikkakohtaista jäsenhankintaa varsinkin opiskelijoiden keskuudesta.
 

Tukitoimintaorganisaatiota, jonka muodostaa ammattiosaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tiedottaja, vahvistetaan koulutuksin ja sitouttamalla koko hallituksen toimintaa. Tuleva neuvottelukierros ei tule olemaan helppo ja se edellyttää vahvaa tukitoimintavalmiutta. Toimijat tulevat osallistumaan Tehyn järjestämiin tukitoimintakoulutuksiin sekä neuvottelukierrokseen liittyviin koulutuksiin.

EDUNVALVONTA

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää työrauhaa ja varmistaa, että työpaikoilla noudatetaan virka- ja työehtosopimuksia sekä muita solmittuja sopimuksia. Luottamusmiestoimijat valitaan luottamusmiesvaalein neljän vuoden välein. Vuosi 2020 on kauden kolmas toimintavuosi.

Sopimuksen mukaisesti ammattiosastomme toiminta-alueella toimii yksi pääluottamusmies ja yksi varapääluottamusmies. Pääluottamusmies kuuluu henkilöstön edustajana Kangasalan kaupungin yt-ryhmään ja Pälkäneen kunnan yt-toimikuntaan. Pääluottamusmies jatkaa tehtävänkuvauksien ja tehtävän vaativuuden arviointien päivittämistä TVA-työryhmässä muiden järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa.

Luottamusmiehet osallistuvat säännöllisesti Tehyn ja Aktiivi-Instituutin järjestämiin edunvalvontaan liittyviin koulutuksiin.

HALLITUS

Ammattiosaston toiminnasta vastaa puheenjohtaja ja hallitus. Vuosi 2020 on hallituksen kolmivuotisen toimintakauden ensimmäinen. Ammattiosaston sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista sekä kuusi yleisvarajäsentä. Toimijat osallistuvat aktiivisesti Tehyn järjestämiin koulutuksiin ja pitävät näin yllä tehtävässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat Tehyn järjestämille ammattiosastojen puheenjohtajien neuvottelupäiville.

KOKOUKSET

Ammattiosasto järjestää kaksi sääntömääräistä kokousta jäsenistölle, kevät- ja syyskokoukset.
Kevätkokouksessa käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.
Syyskokouksessa käsitellään ja hyväksytään hallituksen valmistelema seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
Ammattiosaston hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia/sähköpostikokouksia. Kaksi kertaa vuodessa, yleensä ennen kevät- ja syyskokousta, hallitus kokoontuu ”puuhapäivään”. Päivän aikana valmistellaan varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat sekä keskustellaan laajemmin ajankohtaisista asioista. Hallituksen kokouksiin kutsutaan kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä luottamusmiehet. Heinäkuussa hallitus ei kokoonnu.

MUU TOIMINTA

Jäsenyydenhoito on osa ammattiosaston toimintaa. Jäsenistölle pyritään järjestämään ajankohtaisia asioita käsitteleviä jäseniltoja sekä monipuolista virkistystoimintaa, johon jäsenistön toivotaan runsaslukuisesti osallistuvan. Jäseniltä perittävät omavastuuhinnat pyritään pitämään edullisina, jotta mahdollisimman moni voi osallistua.

Vuoden 2020 aikana järjestetään jäseniltoja ja muita jäsentapahtumia. Ammattiosaston huvitoimikunta osallistuu säännöllisesti kehyskuntien huvitoimikuntien tapaamisiin ja suunnittelee yhteistä virkistystoimintaa.

Ammattiosastolla tulee olemaan suuri haaste saada lisättyä jäsenistön kiinnostusta ammattiyhdistyksen toimintaa ja edunvalvontaa kohtaan sekä esim. jäseniltoihin ja virkistystapahtumiin osallistumista.
Jäsenistöä ohjataan käyttämään ammattiosaston kotisivuja tiedonhankintaan ja mm. tapahtumiin ilmoittautumiseen sekä kyselyihin vastaamiseen. Lisäksi suositellaan Tehy sovelluksen käyttöönottoa. Jatkossa myös ammattiosaston omat jäsenedut laitetaan Tehy sovelluksen kautta näkyviin.

50 ja 60 vuotta täyttäviä jäseniä muistetaan kukkasin kevät- ja syyskokousten yhteydessä.

TIEDOTUS

Ammattiosaston tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti sähköisin jäsenkirjein, joita lähetetään kuukausittain hallituksen kokousten jälkeen ja ajankohtaisista asioista tarvittaessa. Näin jäsenille tehdään hallituksen toimintaa näkyväksi. Tapahtumiin ilmoittautuminen on keskitetty tehtäväksi jäsensivuilla tapahtumakohtaisten ilmoittautumislomakkeiden kautta. Näin tieto osallistujista pysyy koottuna yhteen paikkaan ja samalla jäseniä ohjataan käyttämään jäsensivuja.

Ammattiosasto on myös Facebookissa ja tulevaisuudessa liitymme myös Instagramiin.

Jäsensivujen, Facebookin ja jatkossa myös Instagramin päivittämisestä vastaa hallituksen kotisivuryhmä.