Toimintasuunnitelma 2019

TEHYN KANGASALAN SEUDUN AMMATTIOSASTO 356 RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

Ammattiosasto 356 ry:n toiminta-alueena on Kangasala ja Pälkäne.
Ammattiosaston toiminta on jäsentensä tavoitteista lähtevää ja sitä ohjaavat Tehyn säännöt ja päätökset.
Ammattiosastojen hallituksen toimintakausi on kolmivuotinen, joista vuosi 2019 on viimeinen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyö jatkuu niin valtakunnallisesti kuin paikallisella tasolla. Ammattiosaston puheenjohtaja ja pääluottamusmies osallistuvat yhdessä Pirkanmaan alueen ammattiosastojen edustajien kanssa aluetoimistolla järjestettäviin sote-tapaamisiin.
Ammattiosaston tavoite on ylläpitää myös vaikuttamista paikallisiin päättäjiin ja olemme verkostoituneet Pirkanmaan alueen ja muiden ammattiosastojen kanssa.
Yhteyttä pidetään myös Tehyn alue- ja keskustoimistoon sekä toisiin järjestöihin.

Ammattiosaston toiminta painottuu taloudelliseen ja ammatilliseen edunvalvontaan.
Sen pyrkimys on valvoa ja parantaa palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Rakentavaa yhteistyötä työnantajan kanssa tullaan jatkossakin kehittämään. Osaavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyyden takaamiseksi ammattiosasto pyrkii vaikuttamaan työnantajaan niin, että työyhteisö koetaan vetovoimaisena ja työntekijää arvostavana.

Nykyiset jäsenensä ammattiosasto pyrkii säilyttämään ja saamaan uusiksi jäsenikseen omalta toiminta-alueeltaan kaikki terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet henkilöt ja erityisesti uuden hoitohenkilöstön. Uusille jäsenille annetaan liittymispaketti. Yhdysjäsentoiminta tukee työpaikkakohtaista jäsenhankintaa varsinkin opiskelijoiden keskuudesta.

Tukitoimintaorganisaatiota, jonka muodostaa ammattiosaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tiedottaja,  vahvistetaan koulutuksin ja sitouttamalla koko hallituksen toimintaa. Tuleva neuvottelukierros ei tule olemaan helppo ja se edellyttää vahvaa tukitoimintavalmiutta. Toimijat tulevat osallistuman Tehyn järjestämiin tukitoimintakoulutuksiin sekä neuvottelukierrokseen liittyviin koulutuksiin. Lisäksi jäsenistöltä tullaan keräämään näkemyksiä neuvottelutavoitteista.

EDUNVALVONTA

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää työrauhaa ja varmistaa, että työpaikoilla noudatetaan virka- ja työehtosopimuksia sekä muita solmittuja sopimuksia. Luottamusmiestoimijat valitaan luottamusmiesvaalein neljän vuoden välein. Vuosi 2019 on kauden toinen toimintavuosi.

Sopimuksen mukaisesti ammattiosastomme toiminta-alueella toimii yksi pääluottamusmies ja yksi varapääluottamusmies. Lisäksi jäsenmäärän kasvun vuoksi saimme keväällä 2018 yhden määräaikaisen luottamusmiehen vuoden 2019 loppuun saakka, mutta vaaleissa tähän toimeen ei asettunut ehdolle ketään. Tämä luottamusmies olisi toiminut varhaiskasvatuksessa.

 

 

HALLITUS

Ammattiosaston toiminnasta vastaa puheenjohtaja ja hallitus. Vuosi 2019 on hallituksen kolmivuotisen toimintakauden viimeinen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista ja viisi yleisvarajäsentä. Toimijat osallistuvat aktiivisesti Tehyn järjestämiin koulutuksiin ja pitävät näin yllä tehtävässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat Tehyn järjestämille ammattiosastojen puheenjohtajien neuvottelupäiville.

Vuosi 2019 on ammattiosaston vaalivuosi. Ehdokasasettelu tehdään ennen syyskokousta ja vaalitavaksi on valittu sähköinen äänestys. Äänestystulos julkistetaan syyskokouksessa.

 

KOKOUKSET

Ammattiosasto järjestää kaksi sääntömääräistä kokousta jäsenistölle, kevät- ja syyskokoukset.
Kevätkokouksessa käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.
Syyskokouksessa käsitellään ja hyväksytään hallituksen valmistelema seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
Ammattiosaston hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia/sähköpostikokouksia. Kaksi kertaa vuodessa, yleensä ennen kevät- ja syyskokousta, hallitus kokoontuu ”puuhapäivään”. Päivän aikana valmistellaan varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat sekä keskustellaan laajemmin ajankohtaisista asioista. Hallituksen kokouksiin kutsutaan kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä luottamusmiehet. Heinäkuussa hallitus ei kokoonnu.

MUU TOIMINTA

Jäsenyydenhoito on osa ammattiosaston toimintaa. Jäsenistölle pyritään järjestämään ajankohtaisia asioita käsitteleviä jäseniltoja sekä monipuolista virkistystoimintaa, johon jäsenistön toivotaan runsaslukuisesti osallistuvan. Jäseniltä perittävät omavastuuhinnat pyritään pitämään edullisina, jotta mahdollisimman moni voi osallistua.

Vuoden 2019 aikana järjestetään mm. jäsenilta, johon vieraaksi kutsutaan työsuojeluvaltuutettu Eija Rantanen. Yhteistyössä kehyskuntien ammattiosastojen kanssa järjestetään virkistysretki, jota suunnittelee kehyskuntien yhteinen huvitoimikunta alkuvuodesta.

Ammattiosastolla tulee olemaan suuri haaste saada lisättyä jäsenistön kiinnostusta ammattiyhdistyksen toimintaa ja edunvalvontaa kohtaan sekä esim. jäseniltoihin ja virkistystapahtumiin osallistumista.
Jäsenistöä ohjataan käyttämään ammattiosaston kotisivuja tiedonhankintaan ja mm. tapahtumiin ilmoittautumiseen sekä kyselyihin vastaamiseen.

Vuonna 2019 Tehy järjestää kampanjan, jolla halutaan herätellä jäsenistöä muistamaan oma jaksaminen ja työhyvinvointi.

 

50 ja 60 vuotta täyttäviä jäseniä muistetaan kukkasin kevät- ja syyskokousten yhteydessä.

 

TIEDOTUS

 

Ammattiosaston tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti sähköisin jäsenkirjein, joita lähetetään kuukausittain hallituksen kokousten jälkeen ja ajankohtaisista asioista tarvittaessa. Näin jäsenille tehdään hallituksen toimintaa näkyväksi. Tapahtumiin ilmoittautuminen on keskitetty tehtäväksi jäsensivuilla tapahtumakohtaisten ilmoittautumislomakkeiden kautta. Näin tieto osallistujista pysyy koottuna yhteen paikkaan ja samalla jäseniä ohjataan käyttämään jäsensivuja.

Ammattiosasto on myös Facebookissa.

Jäsensivujen ja Facebookin päivittämisestä vastaa hallituksen kotisivuryhmä.